Definiční vymezení 3 pilířů CSR - Klíčová aktivita KA1

Výstupy této KA byly realizovány - ke stažení zde:
Definiční vymezení 3 pilířů CSR

Vymezení terminologie pro uplatňování principů CSR v ČR (TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK)

Popis realizace klíčových aktivit:

a) Autorská příprava textového materiálu vysvětlujícího problematiku CSR z hlediska užitečnosti a reálné aplikovatelnosti a přínosu v současné společnosti. Vymezení terminologie. Srovnání výkladu pojmů 3 pilířů CSR
v relevantních dokumentech platných v ČR ("Strategie udržitelného rozvoje České republiky" a z ní vyplývající prováděcí zprávy a dokumenty, navazující zprávy a dokumenty s důrazem na problematiku CSR), v legislativě a dalších společensky významných dokumentech v zemích EU.

b) Odborná korektura vypracovaného materiálu jak ze strany partnerů, tak odbornými institucemi, zabývajícími se danou problematikou.

Výstupy KA1
Autorsky připravený textový materiál definující 3 pilíře CSR, rozdělený do 5 základních částí:
- Krátký exkurz do problematiky CSR v ČR i ve světě;
- Srovnání obsahu 3 pilířů CSR v relevantních dokumentech platných v ČR ("Strategie udržitelného rozvoje České republiky" a z ní vyplývající prováděcí zprávy a dokumenty, navazující zprávy a dokumenty s důrazem na
problematiku CSR) a v legislativě a dalších společensky významných dokumentech v zemích EU včetně vazby na začlenění konceptu CSR do stávajících norem ISO14001 a ISO9001 a do nových norem ISO CD 26000 a IQ Net SA 8000.
- Vymezení terminologie pro uplatňování principů CSR v ČR
- Vymezení limitů pro uplatnění sociálního pilíře CSR v ČR
Výstup KA1,autorsky připravený textový materiál o problematice CSR v ČR i v zahraničí, jejích 3 pilířích vč. vymezení limitů pro sociální pilíř CSR v ČR, bude samostaným vstupem do materiálu, který projektové partnerství vytvoří v rámci KA7 pod názvem "Sociální pilíř CSR v praxi".

Zodpovídá: žadatel
Zúčastní se: všichni ostatní partneři (OU, AZZP ČR, SPD ČR, ČMJN, SONS ČR) + zahraniční partner.